Regulamin

Peace of Heart, kolekcja NFT 

Regulamin (stan na dzień 7 marca 2022 r.)

 1. Wstęp

IDH Media Limited jest spółką utworzoną zgodnie z prawem irlandzkim w Dublinie, pod adresem 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 ED73, Irlandia, zarejestrowana w Registrar of Companies pod numerem rejestru: 563441 („IDH Media”, „my”, „nas”, „nasz”) udostępnia swój rynek i usługi opisane poniżej dla Ciebie („Ty” lub „Kupujący”) poprzez swoją stronę internetową, platformę i rynek znajdujący się pod adresem peaceofheart.eu („Platforma”), z zastrzeżeniem następujących Warunków („Warunki”, „Regulamin”).

Korzystając z Platformy lub uzyskując do niej dostęp, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z niniejszymi Warunkami. Polityka prywatności oraz inne dodatkowe warunki, wytyczne i zasady określone na Platformie zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie, a Kupujący wyraźnie je akceptuje i przyjmuje do wiadomości. 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, ŚRODKÓW PRAWNYCH I OBOWIĄZKÓW KUPUJĄCEGO. Z WYJĄTKIEM PEWNYCH RODZAJÓW SPORÓW W NICH WYMIENIONYCH, TY I SPÓŁKA ZGADZACIE SIĘ, ŻE SPORY MIĘDZY NAMI BĘDĄ ROZWIĄZYWANE POLUBOWNIE W TYM, W DRODZE MEDIACJI, A TY I SPÓŁKA ZRZEKACIE SIĘ WSZELKICH PRAW DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji części lub całości niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W takim przypadku zamieścimy zmiany na tej stronie i wskażemy w górnej części datę ostatniej zmiany Regulaminu. Powiadomimy Cię również za pośrednictwem interfejsu użytkowanika Platformy, w wiadomości email lub w inny uzasadniony sposób. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie czternastu (14) dni od ich opublikowania, z wyjątkiem zmian dotyczących nowych  funkcji Platformy, które wchodzą w życie natychmiast. Dalsze korzystanie z Platformy po wejściu w życie takich zmian oznacza akceptację nowego Regulaminu.

 1. Overview zbiórki NFT “Peace of Heart”

“Peace of Heart” to platforma, która została utworzona w celu zbierania funduszy poprzez zakup niezbywalnych tokenów (“NFT”) przez kupującego (“Kupujący”). Każdy zakup będzie stanowił darowiznę dla Polskiej Akcji Humanitarnej (“PAH”), która z kolei będzie redystrybuować pieniądze, aby pomóc Ukrainie i Ukraińcom w konflikcie zbrojnym zaistniałym po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. 

Platforma działa w sieci Ethereum, wykorzystując inteligentne kontrakty (smart contracts), które stanowią niezmienną księgę wszystkich transakcji dokonywanych na platformie. Korzystając z tych inteligentnych kontraktów, użytkownicy mogą kupować unikalne aktywa cyfrowe (“Aktywa Cyfrowe”) (każda z nich to “Darowizna”) w formie niezmiennego tokena.

Darowizny mogą być:

 1. Przekazane poprzez zakup jednego z NFT z Platformy, korzystając z następujących wskazówek:

i) Odwiedź stronę (https://peaceofheart.eu/).

ii) Podłącz swój portfel Metamask (klikając przycisk “POŁĄCZ PORTFEL Z METAMASK”).

iii) Kliknij przycisk “ZŁÓŻ DAROWIZNĘ”.

iv) Przelej ETH za pomocą portfela Metamask.

v) Po otrzymaniu wpłaty uruchomiony zostanie proces wybijania NFT. 

vi) Odsłonięcie tokena zostanie ogłoszone w ciągu miesiąca od wybicia; 

LUB

 1. Przekazane płacąc za NFT kartą za pośrednictwem Platformy indaStars.


W przypadku płatności kartą należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym tutaj: https://docs.indahash.com/doc/?n=indastars-terms-and-conditions.

3. Obowiązku Kupującego

Kupujący nie może: 

 • Zakłócać lub przerywać pracy Platformy, serwerów lub sieci podłączonych do Platformy; lub
 • Nie Przestrzegać wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci podłączonych do Platformy; lub
 • Naruszać jakiegokolwiek obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, lub jakichkolwiek przepisów mających moc prawną, lub które wiązałyby się z wpływami z jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem;
 • Wspierać lub promować jakiejkolwiek działalności przestępczej lub przedsięwzięcia lub dostarczać informacji instruktażowych na temat nielegalnej działalności gospodarczej, prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 • Uzyskiwać lub podejmować próby uzyskania dostępu lub uzyskania w inny sposób jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem Platformy;
 • Korzystać z robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron internetowych lub innych urządzeń do pobierania lub indeksowania dowolnej części Platformy lub treści zamieszczanych na Platformie, lub do zbierania informacji o jej Nabywcach w jakimkolwiek nieuprawnionym celu;
 • Uzyskać dostęp do Platformy lub korzystania z niej w celu stworzenia produktu lub usługi konkurencyjnej w stosunku do któregokolwiek z naszych produktów lub usług.

4. Prawa Kupującego

Kupujący otrzymują token kryptograficzny ERC-721, reprezentujący Aktywa Cyfrowe jako element własności, ale nie są właścicielami samej pracy twórczej.

Nabywcy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że z chwilą zakupu NFT otrzymują ogólnoświatową, nieprzenoszalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu, wolną od tantiem licencję na używanie, kopiowanie i wyświetlanie w następujących celach:

(i) w celu udostępniania, promowania, omawiania lub komentowania Aktywów Cyfrowych; 

(ii) na zewnętrznych rynkach, giełdach, platformach lub aplikacjach w związku z ofertą sprzedaży lub handlu Aktywami Cyfrowymi; oraz 

(iii) w zdecentralizowanych środowiskach wirtualnych, wirtualnych światach, wirtualnych galeriach lub innych nawigowalnych i postrzegalnych środowiskach wirtualnych („Licencja na Zakup NFT”).

Nabywcy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Licencja na Zakup NFT obowiązuje tak długo, jak długo Nabywca jest ważnym właścicielem i posiadaczem NFT. 

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od IDH Media, Kupującemu nie wolno

(i) wykorzystywać Aktywów Cyfrowych do reklamowania, marketingu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich; 

(ii) wykorzystywania Aktywów Cyfrowych w połączeniu z obrazami, filmami lub innymi formami mediów, które przedstawiają nienawiść, nietolerancję, przemoc, okrucieństwo lub cokolwiek innego, co mogłoby zostać uznane za mowę nienawiści lub w inny sposób naruszać prawa innych osób; 

(iii) umieszczania Aktywów Cyfrowych w filmach, nagraniach wideo, grach wideo lub innych mediach w celach komercyjnych, z wyjątkiem sytuacji, w których takie wykorzystanie jest wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków;

(iv) sprzedaży, dystrybucji w celach komercyjnych lub innej komercjalizacji towarów, które zawierają lub składają się z Aktywów Cyfrowych; 

(v) podejmowania prób oznaczania Znakiem Towarowym, prawami autorskimi lub w inny sposób nabywania dodatkowych praw własności intelektualnej do Aktywów Cyfrowych; 

(vi) próbować wybijać, tokenizować lub tworzyć dodatkowe tokeny kryptograficzne reprezentujące to samo Aktywa Cyfrowe, zarówno na Platformie jak i poza nią; 

(vii) fałszowania, wprowadzania w błąd lub zatajania autorstwa Aktywów Cyfrowych; lub 

(viii) w inny sposób wykorzystywać Aktywów Cyfrowych w celu osiągnięcia korzyści komercyjnych przez osoby trzecie.

5. Polityka dotycząca praw autorskich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Platforma może zawierać treści lub funkcje („Treści Platformy”), które są chronione prawem autorskim, patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową lub innymi prawami własności i przepisami prawa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez IDH Media, Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie kopiować, nie umieszczać w ramkach, nie skrobać, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych na Platformie lub Treściach Platformy, w całości lub w części. W związku z korzystaniem z Platformy nie będziesz angażować się ani używać żadnych metod eksploracji danych, robotów, skrobania ani podobnych metod zbierania lub ekstrakcji danych. Jeśli IDH Media zablokuje Użytkownikowi dostęp do Platformy (w tym poprzez zablokowanie adresu IP Użytkownika), Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu obejście takiego zablokowania (np. poprzez maskowanie adresu IP lub korzystanie z adresu IP proxy). Korzystanie z Platformy lub Zawartości Platformy w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione. Technologia i oprogramowanie stanowiące podstawę Platformy lub rozpowszechniane w związku z nią są własnością IDH Media, podmiotów stowarzyszonych i partnerów („Oprogramowanie”). Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie modyfikować, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie stosować inżynierii wstecznej, nie montować wstecznie ani w inny sposób nie próbować odkryć żadnego kodu źródłowego, nie sprzedawać, nie cedować, nie udzielać sublicencji ani w inny sposób nie przekazywać żadnych praw do Oprogramowania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez IDH Media.

Nazwy i loga firm, produktów i usług używane i wyświetlane za pośrednictwem Platformy mogą być znakami towarowymi lub znakami usług ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą popierać lub być powiązani z IDH Media. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu ani Platformy nie może być interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany, przez estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych IDH Media i jej Partnerów (tj. Polskiej Akcji Humanitarnej, Ashoka, Crypto4Changemaking, Plan Be Eco, Tech To the Rescue) wyświetlanych na Platformie, bez ich uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Wszelka wartość firmy powstała w wyniku wykorzystania Znaków Towarowych IDH Media będzie stanowić wyłączną korzyść dla IDH Media.

6. Założenie ryzyk

Wszystkie Aktywa Cyfrowe znajdują się poza kontrolą jakiejkolwiek strony, w tym IDH Media, i podlegają wielu rodzajom ryzyk i niepewnościom. Nie jesteśmy właścicielem ani nie kontrolujemy sieci Ethereum, przeglądarki użytkownika ani żadnej innej strony, produktu lub usługi osób trzecich, do której użytkownik może uzyskać dostęp, którą może odwiedzić lub z której może korzystać w celu umożliwienia korzystania z różnych funkcji Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania takich osób trzecich, ani za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku swoich darowizn lub innych interakcji z takimi osobami trzecimi. Kupujący rozumie, że jego adres publiczny Ethereum będzie publicznie widoczny za każdym razem, gdy zarejestruje się lub dokona Transakcji na Platformie. 

Darowizny na Platformie, w tym między innymi Sprzedaż Wstępna, oferty, oferty, przyjęcia i inne operacje wykorzystują eksperymentalne inteligentne kontrakty i technologię blockchain, w tym niezmienialne tokeny, kryptowaluty, algorytmy konsensusu oraz zdecentralizowane lub peer-to-peer sieci i systemy. Kupujący przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że takie technologie są eksperymentalne, spekulacyjne i z natury ryzykowne i mogą być narażone na błędy, awarie, błędy czasowe, włamania i kradzieże lub zmiany zasad protokołu blockchain Ethereum, które mogą mieć negatywny wpływ na inteligentne kontrakty i mogą narazić Cię na ryzyko całkowitej utraty, przypadku Twojej waluty cyfrowej lub Aktywów Cyfrowych lub utraty możliwości zakupu lub sprzedaży Aktywów Cyfrowych.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PLATFORMY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. PLATFORMA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”. FIRMA IDH MEDIA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, JAK I USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

IDH MEDIA NIE GWARANTUJE, ŻE (I) PLATFORMA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (II) PLATFORMA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZBŁĘDNIE, (III) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z PLATFORMY, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, ANI ŻE (IV) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, PLATFORM, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SPEŁNI JEGO OCZEKIWANIA.

Użytkownik zgadza się zwolnić, zabezpieczyć i chronić IDH Media i jej podmioty stowarzyszone oraz ich członków zarządu, pracowników, dyrektorów i agentów (zwanych łącznie „Poszkodowanymi”) przed wszelkimi stratami, szkodami, wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, prawami, roszczeniami, pozwami wszelkiego rodzaju i groźbami (w tym śmiercią) wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika, wszelkimi Treściami Kupującego, połączeniem Użytkownika z Platformą, naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub naruszeniem przez Użytkownika praw innych osób.

7. Odpowiedzialność

Wszelkie roszczenia, spory lub kwestie wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane podlegają i będą interpretowane pod każdym względem zgodnie z prawem polskim.

Kupujący zgadzają się, że niezależnie od wszelkich ustaw lub przepisów prawa stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania z Platformy lub niniejszych Warunków lub z nimi związane muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu.

KUPUJĄCY WYRAŹNIE ROZUMIEJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE IDH MEDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE ANI ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ WARTOŚCI JAKICHKOLWIEK AKTYWÓW CYFROWYCH, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI IDH MEDIA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ICH PODSTAWĄ JEST UMOWA, DELIKT, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA CZY INNA, WYNIKAJĄCE Z: 

(I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY; 

(II) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I PLATFORM, WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK AKTYWÓW CYFROWYCH, TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PLATFORM ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH LUB WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY LUB Z PLATFORMY; 

(III) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO PRZEKAZÓW LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA LUB ICH ZMIANY; 

(IV) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH NA PLATFORMIE; LUB 

(V) WSZELKICH INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z PLATFORMĄ. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ IDH MEDIA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY LUB PRZYCZYNY POWÓDZTWA NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ („PAH”) W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU (6) MIESIĘCY, LUB, JEŚLI KWOTA TA JEST WYŻSZA, STU DOLARÓW (100 USD).

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ LUB WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA LUB NIE BYĆ MOŻLIWE DO WYEGZEKWOWANIA W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PLATFORMY LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY.

8. Polityka prywatności

IDH Media przetwarza dane Kupujących (tj. adres portfela), które są dostępne w domenie publicznej.

9.  Opłaty i płatności

Dokonując darowizny i zakupu NFT, Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich stosownych opłat. 

W przypadku pomyślnego zakupu NFT nie przysługuje zwrot pieniędzy. 

10. Dane kontaktowe

Do IDH Media można przy użyciu poczty elektronicznej przesyłać komentarze, zgłoszenia błędów, pomysły lub inne informacje zwrotne dotyczące Platformy, w tym między innymi sposoby na jej ulepszenie (zwane łącznie „Informacją zwrotną”). 

IDH Media prawo do wykorzystania takich Informacji zwrotnych według własnego uznania i bez dodatkowego wynagrodzenia dla użytkownika Platformy, a także do ujawnienia takich Informacji zwrotnych osobom trzecim.

Pytania, skargi lub roszczenia dotyczące Platformy można kierować do nabywców, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Przewiń na górę